جواب علوم تجربی ششم صفحه 30 سفر به اعماق زمین

فکرکنید صفحه 30

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

جزیره های کوچک – آتشفشان ها -کوه – گودال – زلزله

دکمه بازگشت به بالا