آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 30 سفر به اعماق زمین

فکرکنید صفحه 30

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

جزیره های کوچک – آتشفشان ها -کوه – گودال – زلزله

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …