جواب علوم تجربی ششم صفحه 3 زنگ علوم

حل تمرین علوم ششم|درس اول:زنگ علوم

آزمایش کنید صفحه 3

1- سه ظرف پلاستیکی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.
2- تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.
3- یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می کنید؟

می بینید که در ظرف آب گودال ایجاد نمی شود فقط مقدار زیادی آب به اطراف پخش می شود.

4- قسمت سوم آزمایش را برای ظرف ها و تیله های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.
درباره ی مشاهدات خود در کلاس گفت وگو کنید.

و در ظرف گچ و خاک گودالی بزرگ ایجاد می شود.هرچه اندازه ی تیله یا سنگ بزرگتر باشد، اندازه گودال ایجاد شده بیشتر است. و هرچه ارتفاع پرتاب بیشتر باشد ، اندازه گودال بزرگتر است. و یک تیله یکسان در ظرف گچ گودال بزرگتری از ظرف خاک می سازد.

دکمه بازگشت به بالا