آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 27 سفر به اعماق زمین

آزمایش کنید صفحه 27

از یک سر میز آهنی به آن ضربه ای بزنید به طوری که هم کلاسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش های ایجاد شده را حس کند.
همین آزمایش را برای میزهای چوبی و پلاستیکی نیز تکرار و نتیجه ی حاصل را با هم مقایسه کنید.

انتقال لرزش در میز آهنی بیشتر از میز چوبی و پلاستیکی است زیرا میز اهنی فشرده تر است و ذرات آن با هم ارتباط بیشتری دارند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …