جواب علوم تجربی ششم صفحه 26 سفر به اعماق زمین

حل تمرین علوم ششم|درس چهارم:سفر به اعماق زمین

گفت و گو صفحه 26

از معلّم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد.
پس از شماره گیری چه اتفّاقی می افتد؟ در این باره گفت وگو کنید.

تلفن می لرزد و باعث لرزش میز زیر آن می شود.
آیا شما موارد دیگری از لرزش اجسام را می شناسید؟ نام ببرید.

لرزش زمین ، لرزش ماشین هنگامی که صدای ضبط زیاد است. لرزش شیشه ها هنگام وزش باد ، لرزش برگ درختان

دکمه بازگشت به بالا