جواب علوم تجربی ششم صفحه 24 کارخانه ی کاغذ سازی

فکرکنید صفحه 24

چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و … به آنها آسیب می رساند؟

زیرا فاضلاب کارخانه ها دارای مواد شیمیایی و سمی است که برای طبیعت به شدت مضر است و پی اچ آب را تغییر می دهد. باعث مرگ آبزیان و جانداران درون آب می شوند.

 

گفت و گو صفحه 24

در شکل های زیر میزان برق مصرفی برای تهیه ی کاغذ از مادّه ی اوّلیه (تنه ی درخت) و بازیافت کاغذهای باطله نشان داده شده است. این روش ها را از جنبه های زیر باهم مقایسه کنید:

الف)مقدار مصرف برق                      ب)آلودگی هوا

پ)قیمت تمام شده                         ت)مقدار مصرف آب 

میزان مصرف برق در روش بازیافت بسیار کمتر از روش عادی تولید کاغذ است و همچنین آلودگی کمتری برای طبیعت به وجود می آورد.

قیمت تمام شده برای تهیه کاغذ از طریق قطع درختان به شدت بالاست و در این مورد هم بازیافت برتری دارد.

در روش بازیافتی ، مقدار مصرف آب به شدت زیاد است و بسیار به صرفه می باشد.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 24

درباره ی یک کارخانه در محلّ زندگی خود اطّلاعاتی جمع آوری و به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش کنید.

(به عهده ی دانش آموز)

دکمه بازگشت به بالا