جواب علوم تجربی ششم صفحه 20 کارخانه ی کاغذ سازی

آزمایش کنید صفحه 20

1-یک لیوان بردارید و تا نصف آن آب بریزید؛ سپس در حدود نصف استکان روغن مایع به آن اضافه کنید. حال یک قطعه چوب و یک قطعه آهن داخل لیوان بیندازید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را بنویسید.

آهن به زیر آب می رود ولی چوب همچنان شناور می ماند.

2-چند قطعه ی چوبی، پلاستیکی و فلزّی با شکل و اندازه ی یکسان بردارید. حال قطعه های چوبی را روی یک کفّه ی ترازو و قطعه های فلزّی را روی کفّه ی دیگر قرار دهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ این عمل را برای قطعه های پلاستیکی نیز انجام دهید و نتیجه ی مشاهده ی خود را بنویسید.

کفه ترازویی که فلز در آن است از کفه ترازوی که پلاستیک و چوب دارد پایین تر می رود.

3-مانند شکل، سه قاشق و میله ی چوبی، پلاستیکی و آهنی هم شکل بردارید.
الف) با یک جسم سنگین مثل چکش بر سر هر سه میله ضربه های یکسانی وارد کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

ضربه بر سر میله فلزی باعث شکل گرفتن آن می شود و میله فلزی نیم شکند. ولی میله پلاستیکی و چوبی می شکند.
ب) ابتدا نوک قاشق آهنی را محکم روی قاشق چوبی و پلاستیکی بکشید؛ سپس قاشق چوبی را بردارید و محکم روی قاشق آهنی و پلاستیکی بکشید.

چه چیزی مشاهده می کنید؟

قاشق آهنی روی چوبی و پلاستیکی خراش ایجاد می کند. ولی آهنی چوبی و پلاستیکی روی قاشق آهنی خراش ایجاد نمی کند.

 

دکمه بازگشت به بالا