آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 18 کارخانه ی کاغذ سازی

حل تمرین علوم ششم | درس سوم:کارخانه ی کاغذ سازی

پرسش متن صفحه 18

در درس قبل آموختید که با افزایش جمعیت، مصرف سالانه ی کاغذ در سراسر دنیا به شدّت افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه باید میلیونها تُن کاغذ تولید شود. به نظر شما تولید این مقدار کاغذ به روشهای سنتّی و دستی امکان پذیر است؟

طبیعتاً خیر!

چه نوع مواد و وسایلی در این کارخانه به کار رفته است؟ جنس وسایل به کار رفته چیست؟

اغلب مواد آهنی و وسایلی مانند غلتک آهنی ، مخزن آهنی و …

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …