جواب علوم تجربی ششم صفحه 14 سرگذشت دفتر من

فعالیت صفحه 14

برای تهیه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید:
چند درخت لازم است تا بتوان مصرف سالانه ی کاغذ دانش آموزان کلاس شما را تولید کرد؟

(برعهده ی دانش آموز)

 

فکرکنید صفحه 14

قطع بیش از حدّ درختان جنگل به چرخه ی  روبه رو چه آسیبی خواهد زد؟

باعث کاهش میزان اکسیژن هوا شده . درنتیجه چرخه را قطع کرده و روز به روز از تعداد حیوانات کم می کند.
برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگلها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد میکنید؟

  • بازیافت کاغذ های باطله مان
  • استفاده بهینه از کاغذ و صرفه جویی در مصرف آن
  • استفاده از کاغذ های بازیافت شده
  • بیشتر درخت بکاریم
دکمه بازگشت به بالا