آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 12 سرگذشت دفتر من

آزمایش کنید صفحه 12

مشاهدات خود را یادداشت کنید.

آزمایش 1

با اضافه کردن سرکه  و آب اکسیژنه ، محلول پتاسیم پرمنگنات (مخلوط بلور پتاسیم پرمنگنات در آب) ما بی رنگ میشود.(تغییر شیمیایی)

آزمایش 2

پس از 10 دقیقه مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهده می کنیم که  کاغذ ها به مرور کم رنگ و کم رنگ تر می شوند تا به مرز بی رنگ بودن می رسند.

  • از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

آب اکسیژنه ماده ای رنگ بر است و با انجام واکنش شیمیایی باعث از بین رفتن رنگ می شود.

و از آن در مرحله 5 تولید کاغذ برای رنگ بری استفاده می کنند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …