آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 11 سرگذشت دفتر من

پرسش متن صفحه 11

1- تغییرهای انجام شده در هریک از مرحله های (4) و (6) فیزیکی است یا شیمیایی؟

مرحله 4:فیزیکی

مرحله 6 :فیزیکی
2- خواصّ ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله ی پنج مقایسه کنید.

چیپس های چوب در مرحله ی چهار ذرات جامد و رزد رنگی هتسند در حالی که خمیر مرحله ی 5 حالت مای مانندی دارد و توسط تغییرات شیمیایی سفید رنگ شده است.

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …