جواب عربی هفتم صفحه 99 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 99

با توجّه به متن درس جمله های صحیح و غلط را معلوم کنید.

1. عَدَدُ الَْولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَةٌ. غلط

تعداد پسران و دختران 5 تاست.

2. اَلسَّیِّدُ زارعيّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. غلط

آقای زارعی معلم شیمی است.

3. أَشجارُ الرُّمّانِ في بُستانِ السَّیِّدِ زارِعيّ. صحیح

درختان انار در باغ آقای زارعی وجود دارد.

4. کانَ الحِوارُ اْلَاوَّلُ  بینَ الوالِدَةِ و البَناتِ. غلط

گفت و گوی اول بین مادر و دختران است.

5. کانَ هَدَفُ الَْولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَةَ الْجَدِّ و الْجَدَّةِ .صحیح

هدف پسران و دختران کمک به پدر بزرگ و مادربزرگ بود.

 

الَتَّمْرينُ الثّاني صفحه 99

جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضی خط بکشید.

1. یا بِنْتانِ، کَيْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟

ای دختران، چگونه درستان را خواندید؟

2. یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لي بِالْکَلامِ؟

ای استاد، آیا به من اجازه می دهی که سخن بگویم؟

3. أَیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أَطفالِکُنَّ؟

ای خانم ها ، آیا صدای کودکانتان را شنیدید؟

٤. أَيُّهَا الطُّلّبُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟    -لَِانَّ الْجَوَّ حارٌّ.

ای دانش آموزان ، چرا در کلاس ها را باز کردید؟       -زیرا هوا گرم بود.

 

 

قرَأَتْمُ: خوانديد هوَ ما قَرَأَ:  او نخواند.
بدَأَتُْ: شروع کردم أَنتُنَّ بَدَأْتُنَّ:شما شروع کردید.
سَمِعْنا: شنيدیم أَنتُما سَمِعْتُما: شما شنیدید.
وَصَلتْمُ: رسیدید أَنتُمْ ما وَصَلْتُم: شما نرسیدید.
سَمَحَ: اجازه داد أَنتُنَّ سَمَحْتُنَّ: شما اجازه دادید.
قطَعَْتِ: بریدی أَنتُما ما قطَعَْتمُا: شما (دو نفر) نبریدید.
دکمه بازگشت به بالا