آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 92 اَلْقُرآنیّات

اَلْقُرآنیّات صفحه 92

1. -مَن أَوَّلُ نَبيٍّ عَمِلَ في مَركَزِ الْحُكومَةِ؟
-سَيِّدُنا يوسُفُ .

اولین پیامبری که در مرکز حکومت کرد چه کسی بود؟

آقایمان یوسف (ع)

2. -ما هيَ السورَةُ الَّتي بِاسْمِ فاكِهَةٍ؟

 -سورَةُ« التّين ». 

چه سوره ای به اسم میوه ای است؟

سوره تین (زیتون)

3.لَقَبُ أَيِّ نَبيٍّ  «ذَبيحُ اللّٰهِ».

-نَبيُّ اللّٰهِ إسماعيلُ.

لقب کدام پیامبر “ذبیح الله (قربانی شده خدا)” است؟

پیامبر خدا اسماعیل (ع)

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …