جواب عربی هفتم صفحه 91 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 90 و 91

هر جمله را با توجّه به تصوير ترجمه کنيد.

عکس 1: دو بازیکن مسابقه دو، یکی به دیگری کمک می کند.

عکس 2: کودکی که ناراحت است.

عکس 3: دو دختر، یکی چادر پوشیده است.

عکس 4: اسکیت باز روی زمین افتاده است.

عکس 5: دختر چیزی را فراموش کرده است.

عکس 6: دختران برای گرفتن جایزه ایستاده اند.

عکس 7: دو دختر احساس افتخار می کنند.

عکس 8: پسران خوشحال شدند.

عکس 9: آنها از کوه عبور کردند.

عکس 10: آنها چوب را می برند.

جواب:

 

1.أَنتَ نَصَْرتَهُ لَِانَّكَ شَريفٌ. 

تو به او کمک کردی زیرا تو شریف هستی.

2.أَنا حَزِنْتُ قَليلاً.

من کمی ناراحت شدم.

3.أَنتِ لَبِسْتِ عَباءَةً جَمیلةً.

تو چادر زیبایی پوشیده ای.

4.هو وَقَعَ عَلَی الَْارضِ.

او بر روی زمین افتاد.

5.هيَ نَسِيَتْ شَیئاً

او چیزی را فراموش کرد.

6.نَحْنُ وَقفَْنا لَِخْذِ الْجَوائِزِ.

ما برای گرفتن جایزه ایستادیم.

7.نَحْنُ شَعرَنْا بِالاِفتِخارِ.

ما احساس افتخار کردیم.

8.نَحْنُ فَرِحْنا کَثيراً.
ما بسیار خوشحال شدیم.

9.نَحْنُ عَبَرْنَا الْجَبَلَ.

ما از کوه عبور کردیم.

10.نَحْنُ قَطَعْنَا الْخشََبَ.

ما چوب را بریدیم.

دکمه بازگشت به بالا