آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 62 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 62

با توجّه به متن درس، پاسخ صحیح و غلط را معلوم کنید.

متن صحیح غلط
1. سمیرٌ مِن مصر.
2. جَعفَرٌ أَخو حَمیدٍ.
3. حمیدٌ مِن مازَندَران.
4. أُسرَةُ حمیدٍ فِي کربَلاء أَربَعَةَ أَیامٍ.
5. فُندُقُ أُسرَةِ حمیدٍ فِي بدایة الشّارِعِ.

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …