آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 51 التمرین الثالت

التمرین الثالت صفحه 51

با توجّه به تصوير به پرسش ها پاسخ کوتاه دهيد.

1. أَیْنَ الْوَلَدُ؟ أمامَ البَقَرة

پسر کجاست؟ روبروی گاو
2. أَیْنَ السَّیّارَةُ؟ جِنبِ الشِجِرِة / عَلَی الیَسارِ اَلـشَجَرة

ماشین کجاست ؟ کنار درخت / سمت راست درخت

3. أَیْنَ الرَّجُلُ؟ في السَّيارة

مرد کجاست؟ درون ماشین
٤. أَیْنَ الْمَرْأَةُ؟ خَلفَ مِنضَدَة

زن کجاست ؟ پشت میز
٥. ماذا عَلَی السَّیّارَةِ؟ الحِقيبِة

چه چیزی روی ماشین است؟ کیف

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …