جواب عربی هفتم صفحه 44 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 44

عکس درخت/ جواب: شجرهٌ. روی کوه چیست؟ درخت

عکس ستون/ جواب: عَمود. آن چیست؟ ستون

عکس انگور/ جواب: عنب. این چیست؟ انگور

عکس میز/ جواب: منضدهَ. این چیست؟ میز

 

دکمه بازگشت به بالا