جواب عربی هفتم صفحه 42 الدرس الثانی (بخش سوم)

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش سوم

الدرس الثانی (بخش سوم)

الکنز النصیحه صفحه 42

1.أفضلُ النّاسِ  أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.

بهترین مردم ، سودمند ترین برای مردم است.

2.الخیر کَثيرٌ وَ فاعِلُهُ قَليلٌ. 

خیر و خوبی زیاد و انجام دهنده آن  کم است.

3.اَلْانسانُ عَبْدُ الْاحسان.

انسان بنده ی نیکی  کردن است.

4.بَلاءُ الْانسانِ في لِسانِهِ.

بلای انسان در زبانش است.

5.سَلامَةُ الْعَيْشِ فِي الْمُداراةِ.

سلامتی زندگی در مدارا کردن است.

دکمه بازگشت به بالا