آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 42 الدرس الثانی (بخش سوم)

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش سوم

الدرس الثانی (بخش سوم)

الکنز النصیحه صفحه 42

1.أفضلُ النّاسِ  أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.

بهترین مردم ، سودمند ترین برای مردم است.

2.الخیر کَثيرٌ وَ فاعِلُهُ قَليلٌ. 

خیر و خوبی زیاد و انجام دهنده آن  کم است.

3.اَلْانسانُ عَبْدُ الْاحسان.

انسان بنده ی نیکی  کردن است.

4.بَلاءُ الْانسانِ في لِسانِهِ.

بلای انسان در زبانش است.

5.سَلامَةُ الْعَيْشِ فِي الْمُداراةِ.

سلامتی زندگی در مدارا کردن است.

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …