آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 34 التمرین الثالث

التمرین الثالث صفحه 34

عکس: جدول

جواب: حروف رمز از بالا به پایین

ا

ل

ص

ل

ا

ۀ

ع

م

و

د

ا

ل

د

ئ

ن

رمز= الصلاة عمود الدین : نماز ستون دین است!

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …