آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 22 کَنْزُ الْکُنوزِ

کَنْزُ الْکُنوزِ صفحه 22

1.تفکرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سنة

ساعتي تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

2.عَداوَةُ العاقل خَيْرٌ مِنْ صَداقَةِ الجاهِلِ.

دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.

3. اَلعِلمُ فِی الصغر کَالنَّقْشِ فِي الحجر.

علم در کودکی مانند نقش در سنگ است.

4.خَيرُ الامورِ أَوْسَطُها.

خوبی کار ها میانه ترین آن هاست.

5.اَلْجَهْلُ مَوْتُ الاحْياءِ.

نادانی مرگ زندگان است.

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …