جواب عربی هفتم صفحه 19 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 19 

جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنيد؛ سپس جمله ها را ترجمه کنید.

(وَلَدٌ – وَلَدانِ – بِنْتٌ – بِنْتانِ)

 

عکس یک دختر/ جواب: هذِهِ بنت مُحَجَبَۀٌ/ هیَ سَعیدهٌ/ این دختر محجبه است./او سعیده است.

عکس دو دختر/ جواب: هاتانِ بنتانِ مُحَجَبَتانِ/هُما فریدَهٌ وَ حَمیدَهٌ./این دو دختران محجبه هستند/آن ها فریده و حمیده هستند.

عکس دو پسر/ جواب: هذانِ وَلدانِ مُوَدبانِ./هُما فریدٌ وَ حَمیدٌ/این دو پسران مودب هستند/آن ها فرید و حمید هستند.

عکس یک پسر/ جواب: هذا وَلَد مٌودَبٌ/هوَ سَعیدٌ/این پسر مودب است/او سعید است.

دکمه بازگشت به بالا