آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 119 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و الَتَّمْرينُ الثّاني

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 119

در جای خالی گزینۀ مناسب بنويسيد.

1. أَمْسِ کانَ يَوْمَ الثُّلاثاءِ؛ فَاليَوْمُ يَوْمُ …………… .

دیروز  روز سه شنبه بود ؛ پس امروز روز  چهارشنبه است.

الْخَميس

پنج شنبه

الَْارْبِعاءِ

چهارشنبه

2. اَلْيَومُ يَومُ السَّبْتِ وَ غَداً يَوْمُ……………… .

امروز روز شنبه و فردا روز یکشنبه است.

الَْاحَدِ

یکشنبه

الْاثنَيْنِ

دوشنبه

3. أَوَّلُ الْفُصولِ فَصْلُ ………………….. .

اولینِ فصل ها فصل بهار است.

الرَّبيع

بهار

الْخَريفِ

پاییز

٤. اَلشِّتاءُ فَصْلٌ …………………. .

زمستان فصل سردی است.

حارٌّ

گرم

بارِدٌ

سرد

 

الَتَّمْرينُ الثّاني صفحه 119

ترجمه کنید.

١. لَوْنُ السَّحابِ، أَبْيَضُ.   رنگ ابر ، سفید است.
٢. لوَْنُ الْوَراقِ، أخَضَرُ.     رنگ برگ ها ، سبز است.
٣. لَوْنُ الْغُرابِ، أَسوَدُ.    رنگ کلاغ ، سیاه است.
٤. لَوْنُ الرُّمّانِ، أَحْمَرُ.     رنگ انار ، قرمز است.
٥. لَوْنُ السَّماءِ، أَزْرَقُ.    رنگ آسمان ، آبی است.
٦. لوَْنُ المَْوزِ، أصَْفَرُ.     رنگ موز، زرد است.

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …