جواب عربی هفتم صفحه 113 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و الَتَّمْرينُ الرّابعُِ

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 113

کلمۀ خواسته شده را در هر مجموعه مشخّص کنيد.

1. جمع مذکّر سالم: أَخشاب(چوب ها) /صَياّدينَ (ماهیگیران)/ وَسائلِ /تقَاعُد (بازنشستگی)

2. جمع مؤنثّ سالم: أوَقات/ أصَوات (صداها)/ حَزينات (ناراحتی ها)/ أَبيات (خانه ها) 

(بقیه گرینه های سوال 2 همه مکسر هستند)

3. جمع مکسّر: فسُتان (پیراهن ) /حَديقَتانِ  (باغ ها)/حَقيبَة(كيف)/ أوَلاد (پسران)

٤. مفرد مذکرّ: بيَت(خانه)/ سَمَکةَ(ماهی) /صَديقَة (دوست)/سَفينَة(کشتی)

٥. مفرد مؤنثّ: مَصنعَ(کارخانه)/ مُجِدَّتيَنِ(تلاشگران)/ مِفتاح(کلید) /هَديةَّ

٦. مثنیّ مذکرّ: خُسران(زیان) /بسُتان/ فلَّاحانِ(کشاورزان)/ نِسيان(فراموشی)

۷. مثنیّ مؤنثّ: أخُتيَنِ(خواهران) /لسِان(زبان) /مَواعِظ (پندها)/يَمين(راست)

 

الَتَّمْرينُ الرّابعُِ صفحه 113

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد، سپس زير فعل ها خط بکشيد.

1. أَ أَنتُنَّ عَرَفْتُنَّ أُولٰئِكَ الْبَناتِ؟ 

آیا شما آن دختران را شناختید؟

2. أنَا فَرِحْتُ مِن نَجاحِ أَصدِقائي. 

من از موفقیت ذوستانم خوشحال شدم.

3. هُنَّ نَظَرْنَ إلَی اللَّوحَةِ الْجَميلَةِ. 

آن ها به لوح زیبا نگاه کردند.

٤. هيَ ما ذَهَبَتْ إلیٰ بَيتِ جَدَّتِها. 

او به خانه مادربزرگش نرفت.

٥. أَنتُما صَنَعْتُما کُرسيَّينِ خَشَبيَّينِ. 

شما صندلی های چوبی ساختید.

٦. أنتَ قَذَفْتَ شَبَکَةً لِصَيدِ الْسَماكِ. 

تو تور را برای صید ماهی ها انداختی.

7. اَلْجَوُّ بارِدٌ، فَلَبِسْنا مَلابِسَ مُناسِبَةً.

هوا سرد بود پس ما لباس های مناسب پوشیدیم.

دکمه بازگشت به بالا