آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 107 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 107

1. هٰؤُلاءِ الصَّيّادونَ …………………… شَبَکَةً فِي الْبَحرِ.

(آن  ماهیگیران تور ار در دریا انداختند.)

قَذَفوا

(جمع مذکر)

قَذَفَتا

(مثنی)

2. أُولٰئِكَ الْبَناتُ …………………… لِمُساعَدَةِ جَدَّتِهِنَّ .

(آن دختران برای کمک به مادربزرگشان رفتند.)

ذَهَبَتا

(مثنی)

ذَهَبْنَ

(جمع مونث)

3. هٰذانِ الْوَلَدانِ …………………… ِلأَخذِ الهَدایا.

(آن دو پسر برای گرفتن هدیه ها ایستادند.)

وَقَفا

(مذکر)

وَقَفَتا

(مونث)

٤. هاتانِ الْمَرأَتانِ …………………… علم ایران.

(این دو زن پرچم ایران را بالا بردند.)

رَفَعوا

(جمع مذکر)

رَفَعَتا

(مثنی مونث)

٥. کانَتْ زَهراءُ …………………… إلیٰ صَفِّها.

(زهرا به سمت کلاسش در حال رفتن بود.)

ذاهِباً

(مذکر)

ذاهِبَةً

(مونث)

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …