جواب عربی هفتم صفحه 106 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 106

با توجّه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟

1. کانَتْ تِلكَ السَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ وَحيدَةً. صحیح

آن ماهی سنگی تنها بود.

2. اَلسَّمَکَةُ الحَجَريَّةُ ذَهَبَتْ لِنَجاةِ الأسَْماكِ. صحیح

ماهی سنگی برای نجات ماهی ها رفت.

3. کانَت السَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ صَغيرَةً وَ جَميلةً. غلط

ماهی سنگی کوچک و زیبا بود.

٤. اَلصَّيّادونَ ما خافوا مِنَ السَّمَکَةِ الْحَجَريَّةِ. صحیح

ماهیگیران از ماهی سنگی می ترسیدند.

 

الَتَّمْرينُ الثّاني صفحه 106

با توجّه به متن درس به سؤالات زير پاسخ کوتاه دهيد.

1. کَمْ صَيّاداً کانَ فِي السَّفينَةِ؟ (چه تعداد ماهیگیر در کشتی بود؟)

خمسة (5)

2. مَنْ قَذَفَ الشَّبَکَةَ فِي الْماءِ؟ (چه کسی تور را در آب انداخت.)

صیادون (ماهیگیران)

3. أَيْنَ وَقَعَتِ السَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ؟(ماهی سنگی کجا افتاد؟)

فی الشبکة (در تور)

٤. هَلْ زينَةُ الظّاهِرِ خَيْرٌ مِنْ زينَةِ الْباطِنِ؟ (آیا زیبایی ظاهر بهتر از زیبایی باطن است؟)

لا (خیر)

 

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 106

ترجمه کنید.

عَرَفَ: شناخت هُنَّ عرََفْنَ: آنها شناختند.
هَرَبَ: فرار کرد اَلْوَلَدانِ هَرَبا: پسرها فرار کردند.
علَمَِ: دانست اَلطّالِباتُ ما عَلِمْنَ: دانش آموز ندانستند.
سَلمَِ: سالم ماند هُنَّ سَلمِْنَ: آنها سالم ماندند.
قَذَفَ: انداخت أَنتُما قَذَفْتُما: شما انداختید.
وَقَعَ: افتاد اَلطِّفلةُ وَقَعَتْ: کودک افتاد.
نظَرََ: نگاه کرد هُم ما نَظَروا: آنها نگاه نکردند.
نَصََر: ياری کرد اَلرِّجالُ ما نَصَروا: مردان یاری نکردند.
قطَعََ: بُريد أنَتمُ ما قطَعَْتمُْ: شما نبریدید.
عَبَرَ: عبور کرد أَنتُنَّ عَبَرْتُنَّ:شما عبور کردید.
ضَربَ:َ زد هُما ما ضََربَتا:آنها نزدند.
ذَکَرَ: ياد کرد اَلْبِنتانِ ذَکَرَتا:دختران یاد کردند.
دکمه بازگشت به بالا