آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 104 فعل ماضی (5)

فعل ماضی (5) صفحه 104

عکس 1: 3 پسر توپ بازی می کنند.

عکس 2: دانش آموطان دختر به کتاب هایشان نگاه می کنند.

عکس 3: دو پسر ایستاده اند.

عکس 4: دو دختر.

جواب:

 

1.هُم لَعِبوا. 

آنها بازی کردند.

2.هُنَّ نَظَرْنَ.

آن ها نگاه کردند.

3.هُما وَقَفا.

آن دو ایستادند.

4.هُما کَتَبَتا.

آن دو نوشتند.

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …