جواب زبان انگلیسی هفتم صفحه 19 Lesson3: My Age

زبان انگلیسی هفتم: Sounds and Letters صفحه 19

.Circle the month and day of your birth in the tables below

Khordad Ordibehesht Farvardin
Shahrivar Mordad Tir
Azar Aban Mehr
Esfand Bahman Dey

عکس: اعداد 1 تا 31 / روزهای ماه

جواب: 23

 

دکمه بازگشت به بالا