جواب زبان انگلیسی هشتم صفحه 33 Lesson3: My Abilities

زبان انگلیسی هشتم: Role Play صفحه 33

Student B Card

  1. My name’s Alireza
  2. I’m 23 years old
  3. I’m a florist
  4. I’m Iranian
  5. I’m from Sari
  6. It’s very beatiful
  7. It’s pasta
  8. I can swimming

 

دکمه بازگشت به بالا