آخرین خبرها

جواب زبان انگلیسی هشتم صفحه 31 Lesson3: My Abilities

زبان انگلیسی هشتم: Reading, Speaking and Writing صفحه 31

Your Classmate’s Name Ability
Akbar ride a bicycle
Ramin use a computer
Aref take photos
Faramarz draw
Alireza write story
Mohammad mahdi swim

 

 

حتما ببینید

جواب زبان انگلیسی نهم صفحه 40 Lesson2: Travel

زبان انگلیسی نهم: Listening, Reading, Writing صفحه 40 Read the following questions on card (A) …