جواب زبان انگلیسی هفتم صفحه 46 Lesson8: My Favorite Food

زبان انگلیسی هفتم: Review 4 صفحه 46

Lessons 7 – 8

Talking about Your Address

Check if

.a) you can say your home address

.My address is Beheshti Blv Tohid alley

.b) you can say your home/mobile phone number

.My home phone number is 445-6689

.c) you can ask your friend’s address and telephone number

.what is your telephone number

Talking about Your Favorite Food

Check if

.a) you can say your favorite food

.My favorite food is chicken

.b) you can ask your friend about his/her favorite food

?What is your favorite food

.c) you can suggest your friend have something to eat or drink

.Let’s have some cake

?How about tea

Telling the Time

Check if

.a) you can say what time it is now

.It is 6:30 PM

.b) you can ask your friend the time

?What time is it

دکمه بازگشت به بالا