آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه استقرار ماهواره فضایی در مدار زمین

در این انیمیشن نحوه قرارگیری ماهواره بر مدار زمین و فواصل قرارگیری آن را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.