آخرین خبرها

انیمیشن علمی:مسیر یک ماهواره تا اسقرار آن در مدار زمین

در این انیمیشن مسیر یک ماهواره را از لحظه پرتاپ تا رسیدن به مدار زمین را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.