آخرین خبرها

انیمیشن علمی:انیمیشن مقاسبه دو ماشین غیر واقعی

این انیمیشن بیشتر فاز سرگرمی دارد و برای آموزش نیست.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.