آخرین خبرها

انیمیشن علمی:انیمیشن توانایی محاسبه کردن دستگاه های مختلف

در این انیمیشن توانایی محاسباتب دستگاه های مختلف را با هم مقایسه میکنیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.