آخرین خبرها

انیمیشن علمی:انیمیشن آموزش اعداد و ارتباط آنها با هم و روابط بین آنها

در این انیمیشن میبینیم روابط اعداد با هم چگونه است و با چه فرمولی میتوان رابطه آنها را با هم درک کرد.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.