آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با دکل مخابراتی واشنگتن و اجزا و کاربرد های آن

در این انیمیشن با بزرگ ترین برج مخابراتی جهان و اجزا و مکانیزم آن آشنا میشویم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ایستگاه فضایی و مکانیزم کار انها

در این انیمیشن مکانیزم و اجزا ایستگاه های فضایی را میبینیم.