آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:چند نمونه از سقوط های هوایی که فیلم برداری شده است

در این فیلم چند نمونه از سقوط بالگرد ها را که ضبط شده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …