آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:قطع کردن درختان خیلی بزرگ

در این فیلم قطع کردن درختان خیلی بزرگ را به صورت گروهی و به کمک چند اره موتوری میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …