اتفاقات و حوادث:قدرت کامیون های قدیمی در بالا رفتن از شیب

در این فیلم قدرت کامیون های قدیمی را در بالا رفتن از شیب ها مختلف میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا