آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:قدرت کامیون های قدیمی در بالا رفتن از شیب

در این فیلم قدرت کامیون های قدیمی را در بالا رفتن از شیب ها مختلف میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …