اتفاقات و حوادث:فرود آمدن هواپیماها و بالگرد ها

در این کلیپ چند نمونه از فرود آمدن های هواپیماها و بالگرد ها را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …