اتفاقات و حوادث:فرود آمدن هواپیماها در شرایط غیر طبیعی

در این فیلم چند مورد از فرود ها اضطراری هواپیماها را میبینیم که در شرایط بسیار بد ره وقوع میپیوندد.

دکمه بازگشت به بالا