آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:فرود آمدن هواپیماها در شرایط غیر طبیعی

در این فیلم چند مورد از فرود ها اضطراری هواپیماها را میبینیم که در شرایط بسیار بد ره وقوع میپیوندد.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …