آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:فرایند تبدیل درخت به تخته چوب از زمان برش

در این فیلم برآیند کامل تبدیل درخت به تخته چوب را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …