اتفاقات و حوادث:فرایند تبدیل درخت به تخته چوب از زمان برش

در این فیلم برآیند کامل تبدیل درخت به تخته چوب را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا