اتفاقات و حوادث:عبور وسایل نقلیه مختلف از آب و شرایط نامساعد

در این فیلم عبور کامیون ها و ماشین های مختلف را از جاده های گلی و آب را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا