اتفاقات و حوادث:سقوط و از دست دادن تعادل هواپیماهای نظامی و تفریحی

در این فیلم آتفاقاتی را که برای هواپیماهای تفریحی و نظامی رخ میدهد را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا