آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:سقوط و از دست دادن تعادل هواپیماهای نظامی و تفریحی

در این فیلم آتفاقاتی را که برای هواپیماهای تفریحی و نظامی رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …