اتفاقات و حوادث:حوادث کامیون ها و بیل های مکانیکی

در این فیلم انواع حوادث مربوط به کامیون ها و سقوط و چپ شدن بیل های مکانیکی را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …