اتفاقات و حوادث:حوادث رخ داده برای بیل های مکانیکی

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که برای بیل های مکانیکی در حین کار رخ میدهد را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا