اتفاقات و حوادث:حوادث خطرناکی که در هنگام قطع کردن درختان رخ داده است

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در هنگام قطع کردن درختان رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا