اتفاقات و حوادث:توانایی کامیون های قدیمی و حوادث رخ داده برای آنها

در این فیلم توانایی کامیون های قدیمی را میبینیم همچنین حوادثی را که برای این کامیون ها رخ داده است.

دکمه بازگشت به بالا