آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:برهم خوردن تعادل هواپیماها و بالگرد ها در هنگام پرواز

در این فیلم حوادثی را که برای بالگرد ها و هواپیماها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …