اتفاقات و حوادث:برهم خوردن تعادل هواپیماها و بالگرد ها در هنگام پرواز

در این فیلم حوادثی را که برای بالگرد ها و هواپیماها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا