آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:اتفاقاتی که برای هواپیماها در هنگام فرود آمدن رخ داده است

در این فیلم چند نمونه از اتفاقاتی را که برای هواپیماها و بالگرد ها در هنگام فرود آمدن رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …