آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:کباب با گوشت گنجشک

در این فیلم کباب با گوشت گنجشک و سرخ کردن آن را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …